Общи

04.09.2020

            Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет :  "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

           Указания за предоставяне на оферти


02.09.2020 

Протоколи и решения :

Протокол/25.08.2020

Решение №6/01.09.2020

Документи

Проект договор


             14.08.2020

              Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: "Изготвяне на проектна за извършване на текущ ремонт на пощадков противопожарен водопровод на "Свободна зона-Пловдив" АД, с последващ авторски контрол на извършвания ремонт".

              Указания за представяне на оферти


 

Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Застраховане на имуществото на "Свободна зона - Пловдив" АД“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти

Протоколи и решения :

Протокол №1/14.02.2020

Решение №3/19.02.2020

Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол за приключване на започнало строителство на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

            Указания за представяне на оферти


Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: “Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

 Указания за представяне на оферти


Провежданата процедура за събиране на оферти не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТ ИНВЕСТИТОР: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а, www.freezone.bg

ДО АДРЕСАТ:        вСЯКА ЗАИНТЕРЕСУВАНА СТРАНА

ОСНОВАНИЕ:        Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги.

ПРЕДМЕТ НА ОФЕРИРАНЕ:

l  Идееен инвестиционен проект във всички необходими части за неотопляема складова база на едно ниво, състояща се от 6 /шест/ идентични модула, с метална конструкция, външни зидове от термо-панели, с РЗП ≈ 7500 м².

l  Технически инвестиционен проект във всички необходими части за Първи етап на изпълнение, включващ 2 /два/ от модулите и прилежащата инфраструктура.

ОФЕРИРАНЕ: Писмено, по адреса на инвеститора или на електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СРОК НА ОФЕРИРАНЕ: до деня предхождащ разглеждането на офертите

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 2 декември, 2016 година

  Въпроси-отговори 

  Кадастрална скица 

  Ситуационен план 

   Скан