ОТНОСНО:Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги. 

Забележка: Изнесената по-долу информация не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПРОГРАМА строителство 2016/2017

І. Инвеститор: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а

Основна дейност по НКИД: Код КИД: 70.20 - даване под наем на собствени недвижими имоти

ІІ. Статут на дружеството:

Общинско предприятие (чл.61 ТЗ) - НЕ

Публичен възложител (чл. 5, ал.2 и ал.3 от ЗОП) - НЕ

Публично предприятие извършващо една или няколко секторни дейности (чл.5, ал.4, т.1, вр. чл.123 ЗОП) - НЕ

Публичноправна организация (чл.5, ал.2, т.14, вр. §1, т.43 ДР на ЗОП) - НЕ

Организация от публичния сектор и разпоредител с публични средства (чл.2, ал.2, вр.§1, т.1 от ЗФУКПС) - НЕ

Субект на публично - частно партньорство (чл. 13 от ЗПЧП) - НЕ

Субект формиращ общински дълг (чл.2, ал.2, предл.първо от ЗОД) - НЕ

Публично предприятие (§1, т.42 ДР на ЗОП) - ДА

ІІІ. Обект на строителство: “Разширение на складова база”, чрез поетапно изграждане, от сглобяеми метални конструкции с панели (пълнеж полиуретанова пяна), върху нов фундамент (+1.20), с рампа (3 м.) и площадка за МПС, по метода на свързаното застрояване, на нови складови клетки с експлоатационен срок не по-малко от 30 години, включващо изграждане на фундамент и площадка.

Място на изпълнение:

= гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242 а

= УПИ “Свободна безмитна зона”, кв. 10, Северна промишлена зона, гр. Пловдив,

= кадастрален номер 56784.504.1095

Показатели по ОУП на гр. Пловдив:

= Устройствена карегория - смесена обслужващо-производтвена зона с преобладаващи складови функции (СОП1)

= Устройствени параметри:

(а) макс. плътност застр. 50-60 %;

(б) макс. Кинт 1.5-3;

(в) мин. озеленена площ 20-40 %

ІV. Очаквани услуги:

1/ Изработване на идеен проект на новото строителство в пълен обем до 7500 кв.м. ЗП, “П” образно, с не по-малко от 6 (по възможност еднотипни модула), както и изработване на технически проект за един модул, като първи етап от новото строителство, със ЗП до 1200 кв.м., с подробна количествено-стойностна сметка, до издаване на разрешение за строеж.

Забележка: Възможни са отклонения с проектиране на модули със ЗП под 1000 кв.м.;

V. Финансиране: Собствени средства от търговска дейност - не повече от 1.5 млн. лева общо за мероприятията по раздел ІV

VІ. Изпълнение: Външни изпълнители, с опит и възможности за изпълнение на услугите.

VІІ. Срок за подаване на информация относно ценовите параметри и възможностите (материална и функционална обезпеченост) на изпълнителите – до 30 юни, 2016 г.

Контакти за кореспонденция:

4003 гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а

Изпълнителен директор Едвард Лабуза

Електронен адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.