Провежданата процедура за събиране на оферти не е и не следва да се приема като предварително обявление за намерение за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТ ИНВЕСТИТОР: „Свободна зона – Пловдив”АД, ЕИК: 115006679, ИН по ДДС: BG115006679, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242а, представлявано от изп.директор Едвард Лабуза, www.freezone.bg

ДО АДРЕСАТ:        вСЯКА ЗАИНТЕРЕСУВАНА СТРАНА

І. ОСНОВАНИЕ:    Прединвестиционно проучване за ценовите параметри на очакваните услуги с условен предмет: Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а“

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ОФЕРИРАНЕ:

1/ Избор на лице, извършващо консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, а именно:

(а) извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор от започване на строителството до въвеждането в експлоатация;

(б) извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на дейностите по б. „б“;

(в) координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството;

(г) изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г;

(д) при необходимост - геодезическо заснемане;

(е) при необходимост – осигуряване, подготовка и комплектоване на необходимата документация по чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5, от ЗУТ;

) други дейности - предмет на договора,

за обект V категория - „Първи етап от изграждане на разширение на складова база“, в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а

2/ Срок за изпълнение и прогнозна стойност на строителството:

Максималния срок на поръчката за строителство е не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца. Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 1 920 00 лв. с вкл. ДДС (един милион деветстотин и двадесет хиляди лева) / 1 600 000 лв. без ДДС (един милион и шестстотин хиляди лева).

Окончателната прогнозна стойност ще се определи при приключване на проектирането.

3/ Описание на строително монтажните работи

Изграждането на обекта ще се извърши по следните части:

- част Архитектура;

- част Конструкции;

- част Пътна;

- част ВиК;

- част Електро;

- част Пожарна безопасност;

- част Паркоустрояване.

На Първи етап от строителството се предвижда:

= изграждане на пътен подход с транспортна площадка за обслужване с бетонно покритие;

= изграждане на бетонна рампа с площадкова основа за монтаж на складовите клетки;

= изграждане на четири складови клетки със ЗРП около 2300 кв.м.

= изграждане площадкова инфраструктура с ВиК и Ел. съоръжения;

Предвиждана обща ЗРП на обекта, във всички етапи – около 7000 кв.м.

 

Складова конструкция:

= стоманена, сглобяеми елементи, стенни и покривни панели с пълнеж от полиуретан и допълнително уплътняване и изолиране на места, където се появяват термомостове, при дебелина на панелите за външни стени, не по-малка от 10 см, а за покрива - от 10 см. с хидроизолационно покритие;

= водосбор - поцинковани улуци и водосточни тръби;

= възможност за свързано застояване със складова сграда, представляваща следващ етап в застрояването.

= пожарообезопасителни стени, между отделните складови помещения (сгради);

= предвидена възможност за допълнително поставяне на окачени въздуховоди за отопление.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

 1. 1.Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г; оценка за съответствието на инвестиционните проекти; геодезическо заснемане (при необходимост); изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г.; изготвяне на необходимата документация по чл.116, ал.1ичл.175, ал.5, от ЗУТ (при необходимост); контрол на количествата и качеството на изпълненото строителството по съответните части на строежа, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане в експлоатация на строежа, в зависимост от категорията му и с отговорност относно:
 2. 1.1Изработване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти;
 3. 1.2Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа;
 4. 1.3Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР за съответния обект - изграждане на временно осветление на площадка, временна сигнализация, организация на охрана и контрол на достъпа и др.;
 5. 1.4Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти технически спецификации,съгласно изискванията на БДСи всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство;
 6. 1.5Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. Да изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти ;
 7. 1.6Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г.;
 8. 1.7Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
 9. 1.8Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, на недвижимите паметници на културата; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежите; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация;защита от шум и опазване на околната среда;
 10. 1.9Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 11. 1.10Правилното водене на Заповедната книга на строежите..
  1. 2.Изготвяне на необходимата документация по чл.116, ал.1ичл.175, ал.5, от ЗУТ, ако са налице условията за това.
  2. 3.След приключване на строителството - издаване на технически паспорт на новоизградения обект.
  3. 4.Да извърши всички необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация .
  4. 5.След приключване на строително-монтажните работи - представяне окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на възложителя. Докладът се съставя, подписва и подпечатва от изпълнителя и от квалифицираните лица на консултантската фирма.

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

5.1 Законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото Разрешение за строеж, подробно описание и предвиденото с подробния устройствен план за застрояване;

5.2 Пълнота и правилно съставяне на актовете по време на строителството;

5.3 Свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

5.4 Изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ в т.ч:

-          носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

-          пожарна безопасност на строежа;

-          опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество;

-          опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата;

-          строежите трябва да са изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда;  

            5.5 Вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

5.6 Липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на технически правила и нормативи, и одобрените проекти;

5.7 Достъпност на строежа;

            5.8 Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

5.9 В доклада се вписват:

-          основание за издаването му, дата на съставяне, договора с възложителя, номер и дата на лиценз, квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от когото се представлява и управлява;

-          всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

-          договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

-          издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.     

6. Съставяне на цялата документация, изискваща се по нормативната уредба, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за строежите.    

Изпълнението на поръчката трябва да е съобразена с техническите и законови разпоредби, с техническите правила и норми, действащи в Република България.

Участниците да изпълняват условията в чл.160, чл.166, чл.167, чл. 168, чл. 170, чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.    

 

            ІV. Срокът за изпълнение

Срокът започва да тече от подписването на Договорът до въвеждане на строежите в експлоатация

            V.Прогнозна стойност:

            Очакват се оферти с прогнозна стойност до 36 000 лв. с ДДС (тридесет и шест хиляди лева с включен ДДС)/ 30 000 лв. без ДДС (тридесет хиляди лева без ДДС).

 

          VІ. Особености:

1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на другите участници в строителството или на трети лица в предвидените от закона случаи, както и солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да представи окончателен или предварителен застрахователен договор за имуществена професионална отговорност за консултантска дейност в областта на строителството за причинени щети на участниците в строителството или на трети лица в предвидените от закона случаи, съдържащ всички необходими елементи изисквани от Кодекса за застраховането, със застраховетелен период не по-кратък от нормативно изисквания; с начална дата на покритие не по-късно от 01.02.2017 г. и със застрахователна сума не по-малка от 50 000 (петдесет хиляди) лева в агрегат; който застрахователен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да подържа с период на застрахователно покритие - до изтичане на гаранционните срокове за предвижданите СМР на ново строителство;

3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е готов да представи парична и/или банкова гаранция в размер не по-малко от 10 % (десет процента) от уговореното възнаграждение, която ще бъде освободена след изтичане на гаранционните срокове за предвижданите СМР на ново строителство.

4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има опит в осъществяването на строителен надзор, както и да има материална и кадрова обезпеченост за изпълнение, без възлагане на подизпълнител/и.

 

ОФЕРИРАНЕ: Писмено, по адреса на инвеститора или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СРОК НА ОФЕРИРАНЕ: до деня предхождащ разглеждането на офертите, освен ако не започне процедура по възлагане на обществена поръчка.

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31 юли, 2017 година

 Ситуационен план

Скица с виза

                Подземна инфраструктура 1

                Подземна инфраструктура 2