Обществена поръчка с предмет: Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) 

на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи

Първи етап от изграждане на разширение на складова база.

  • ДОКУМЕНТИ

 Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Технически спецификации

Критерии и методика за оценка

Образци за участие

Проект за договор с приложения

Технически проект

Разрешение за строеж

Проекти ПБЗ и ПУСО

ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС НА 20.03.2018 И ОТГОВОР

  • СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за насрочване на отваряне на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

  • УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЕДОП ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (еЕЕДОП)

Указание

ЕЕДОП

  • ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение


Обществена поръчка с предмет "Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Първи етап от изграждане на разширение на складова база", в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски" № 242а" от 19.09.2017г.

Документи:

Приложения от 1 до 10

Приложение 11 /Договор/

Указания за участие

Вътрешни правила

Обява надзор

Протокол

Новини от Министерство на финансите

  • ПУБЛИКУВАНА Е ПРОГНОЗАТА ЗА НЕТНИТЕ КАСОВИ ПОТОЦИ НА ЕДИННАТА СМЕТКА В БНБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ И ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД КЪМ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
  • МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ Е С ОБНОВЕНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
  • ПРИКЛЮЧИХА РАЗПЛАЩАНИЯТА ПО МЕХАНИЗМА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ