Обществена поръчка с предмет: Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) 

на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи

Първи етап от изграждане на разширение на складова база.

  • ДОКУМЕНТИ

 Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Технически спецификации

Критерии и методика за оценка

Образци за участие

Проект за договор с приложения

Технически проект

Разрешение за строеж

Проекти ПБЗ и ПУСО

ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС НА 20.03.2018 И ОТГОВОР

  • СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за насрочване на отваряне на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

  • УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЕДОП ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (еЕЕДОП)

Указание

ЕЕДОП

  • ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение

  • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОРЪЧКАТА

Техническо предложение

Ценово предложение

Договор

Обявление

 

Обявление за приключване на договор за ОП изх.№ 16 от 16.04.2019