Обществена поръчка с предмет:

Доставка и монтаж на вентилационна система на две складови клетки, представляващи първи етап от изграждане на разширение на складова база на „Свободна зона-Пловдив“ АД“

  • ДОКУМЕНТИ

Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Приложение 1 - Относима проектна документация (част Пожарна безопасносj” и част “Пожароизвестителна инсталация”)

Приложение 2 - Техническа спецификация

Приложение 3 - методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Образци за участие

Проект за договор

ЕЕДОП

  • СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за насрочване на отваряне на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

  • ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ

Протокол 1

Протокол 2

Решение

  • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОРЪЧКАТА

Техническо предложение

Ценово предложение

Договор

Обявление

 

Обявление за приключване на договор за ОП изх.№ 17 от 16.04.2019