Продължете към съдържанието

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона –Пловдив АД“

„Изготвяне на работен проект за неотопляема складова база за нуждите на „Свободна зона – Пловдив“ АД

Изработване на инвестиционен проект, фаза „Работен проект“, във всички необходими части, за втори етап (западно и южно крило), на предвидената за изграждане складова база, в изпълнение на одобрен идеен архитектурен проект от 25.01.2018 г., изработен от “КоБ ПРОЕКТ” ЕООД
Проекта следва да бъде изработен във всички части, изисквани от закона, съобразно категорията на строежа по ЗУТ и класа на функционална пожарна опасност (КФПО) по Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, включително, но не само: „Архитектура“, „Конструктивна“, „ВиК“, „ОВ“, „Ел“, „Енергийна ефективност“, „Геодезия“, „Озеленяване“, „Технология“, Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „ПУСО“ и/или „ОБД“;
Неразделна част от проектното предложение следва да бъдат количествено стойностни сметки по всяка една проектна част.

Основни параметри

Уникален номер на поръчката – 05536-2020-0003

Начин на възлагане / пазарни консултации – Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката – Услуги

Прогнозна стойност (без ДДС) – BGN 75 000,00

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие – Краен срок за подаване: 13 ное 2020 (пет), 23:59

Дата на публикуване – 12 ное 2020 (чет), 10:50