Профил на купувача

Доставка на електроенергия ниско напрежение

Доставка на електроенергия ниско напрежение Кратко описание / документация : Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа… Прочетете повече »Доставка на електроенергия ниско напрежение

Доставка на нов газокар/мотокар за нуждите на „Свободна зона-Пловдив“АД

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“ Основни параметри Уникален номер на поръчката 05536-2021-0003 Начин на възлагане / пазарни консултации Събиране на оферти с обява Обект на поръчката Доставки Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 45 000,00 Срок за получаване на оферти Краен срок… Прочетете повече »Доставка на нов газокар/мотокар за нуждите на „Свободна зона-Пловдив“АД

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“ Дата и час на публикуване: 30 авг 2021 (пон), 12:53:18 Целта на процедурата е определяне на прогнозна стойност за закупуване на газорак/мотокар за нуждите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, съобразно зададените спецификации.Срок за… Прочетете повече »„ДОСТАВКА НА ГАЗОКАР/МОТОКАР ЗА НУЖДИТЕ НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

“Свободна зона – Пловдив” АД

“Свободна зона – Пловдив” АД е създадена на основание Указ 2242/1987 година за Свободните зони, издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България. С постановление на Министерски съвет №48 от 25.10.1989 г. се приема Правилника за управлението и стопанисването на „Свободна безмитна зона… Прочетете повече »“Свободна зона – Пловдив” АД

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)Приет с ПМС № 55 от 22.10.1987 г.Обн. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 1987г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 1991г., изм. ДВ.… Прочетете повече »Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони

Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г.) Издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна република България, обн., ДВ, бр. 55 от 17.07.1987 г., изм., бр. 4 от 13.01.1989 г., бр. 84 от 1.10.1993… Прочетете повече »Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони

„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“

Текущ ремонт (обновяване) на площадков противопожарен водопровод на „Свободна зона – Пловдив“ АД Кратко описание / документация :Текущ ремонт на стоманен площадков противопожарен водопровод, арматурите и пожарните хидранти, с частично обновяване / подмяна на корозирали и/или дефектирали части. Основни параметри Уникален номер на поръчката –… Прочетете повече »„ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“