Продължете към съдържанието

Доставка на електроенергия ниско напрежение

Доставка на електроенергия ниско напрежение

Кратко описание / документация :

Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), предвиждащ и плащане на услугите „достъп до мрежата“ и/или „пренос на електрическа енергия“ (доколкото е приложимо)общо за 2 бр. обекти на Възложителя, присъединени на ниво ниско напрежение, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а