Продължете към съдържанието

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони

Правилник за прилагане на Указ №2242 за свободни зони (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)
Приет с ПМС № 55 от 22.10.1987 г.
Обн. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 1987г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 1991г., изм. ДВ. бр.72 от 3 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.127 от 31 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.149 от 17 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

Раздел I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Свободните зони се създават за насърчаване на стопанската инициатива при производството на стоки, извършването на услуги, търговски и други дейности, необходими за разнообразяване и увеличаване на износа, при спазване на условията и реда, установени с Указ № 2242 от 14 юли 1987 г. за свободни зони и този правилник.
Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Предложението за създаване на свободна зона съгласно чл. 8 от указа трябва да съдържа обосновки за дейностите и съображения за икономическата и валутната ефективност, както и за източниците на средствата в левове и валута, необходими за нейното изграждане. Към предложението се прилага подробен устройствен план за разположението и устройството на зоната, ограждането и застрояването на необходимите сгради и техническа инфраструктура.
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Производствена, търговска и други стопански дейности в свободните зони може да се осъществяват от лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното им законодателство, както и от техни сдружения.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.)
Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Свободната зона като обособена част от територията на Република България, в която извършваната стопанска дейност се освобождава от облагане с мита и данъци, се огражда и обозначава по начин, определен с акта за нейното създаване.
Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 149 от 1998 г.)
Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Всички плащания, свързани със стопанските дейности, осъществявани на територията на свободните зони, се извършват в конвертируема валута при свободно договаряне между страните и за тяхна сметка и отговорност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Държавата не отговаря за задълженията на лицата по чл. 3, ал. 1, произтичащи от сключените от тях договори, както и за отговорността им при възникнали загуби, претърпени или нанесени щети и др.

Раздел II
ИЗГРАЖДАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Организирането на изграждането на свободната зона и нейното стопанисване се извършват от предприятието, образувано за целта с акта за създаване на зоната.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Предприятието по ал. 1 осъществява дейността си в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) За изграждането и стопанисването на всяка свободна зона се създава отделно предприятие.
Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.)
Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Дейностите по проектирането, изграждането, експлоатацията и поддържането на основната инфраструктура на свободната зона, като огради и други заграждения, пътища, железопътни линии, кейове и други пристанищни съоръжения, обекти със стопанско, производствено, административно, социално-битово и културно предназначение, се организират от предприятието, стопанисващо зоната, по ред и начин на финансиране, определени с акта за нейното създаване и управление.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.)
(3) По договореност с предприятието, стопанисващо зоната, заинтересуваните чуждестранни юридически и физически лица и смесени сдружения могат да проектират и изграждат обекти с производствено и стопанско предназначение срещу правото на ползване на тези обекти за сметка на наемите за определен срок.
Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Производствената, търговската и други стопански дейности в свободната зона, осъществявани от чуждестранни юридически и физически лица и от смесени сдружения с лица, регистрирани по Търговския закон, се извършват на договорна основа със стопанското предприятие, стопанисващо зоната.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)
Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Договорите за създаване на смесени сдружения на територията на свободната зона се сключват по общия ред за създаване на такива сдружения, предвиден в българското законодателство.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) (1) Откритите площи, сградите, помещенията, складовете, кейовите места и други се отдават под наем при наемна цена в размер, определен в съответните договори на основата на обичайните пазарни цени.
(2) За престоя, преминаването през територията на свободната зона и за предоставяните от зоната услуги се събират такси в размер, определен от управителния орган на предприятието, стопанисващо зоната.
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) (1) За осъществяване на дейност в свободна зона лицата по чл. 3, ал. 1 сключват договор с предприятието, стопанисващо зоната.
(2) Договорите по ал. 1 подлежат на вписване в специален регистър, който се води от администрацията на зоната, в който се отбелязват номерът на договора, датата на сключването, наименованието и персоналните данни за клиента и срокът на договора.
(3) Лицата, подали искане по реда на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.; попр., бр. 154 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1999 г.; бр. 14 от 2000 г., бр. 4 и 82 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г., бр. 94 от 2003 г. и бр. 96 от 2005 г.), за издаване на разрешение за извършване на дейност на територията на свободната зона са длъжни да удостоверят регистрацията си по ал. 2.
Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Таксите за ползуваните от потребителите в свободната зона вода, електроенергия, отопление, пощенски, телефонни, телеграфни, телексни услуги и други подобни се събират от предприятието, стопанисващо зоната, което от своя страна се разплаща със съответните доставчици.
Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Организирането и поддържането на обектите със социално-битово и културно предназначение, като хотели, квартири, ресторанти, магазини, поликлиники, болници, аптеки, пощи, ателиета за комунални услуги, бензиностанции, кинотеатри и др., се извършват от предприятието, стопанисващо зоната, самостоятелно или чрез отдаване на съответните обекти под наем.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)
Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Всички плащания, свързани с дейностите, осъществявани на територията на зоните, се извършват във валута.

Раздел III
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)
Чл. 18. (Нов – ДВ, бр. 72 от 1991 г.) (1) Дейностите по митнически контрол и надзор, финансов и данъчен контрол, архитектурен и строителен надзор, здравен и епидемиологичен контрол, ветеринарен и фитосанитарен контрол се осъществяват от контролните органи, действащи на територията на съответната община.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Охраната на зоната се осъществява въз основа на договор между предприятието, стопанисващо зоната, и търговци, лицензирани по реда на Закона за частната охранителна дейност.
(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Пожарната безопасност на зоната се осигурява въз основа на договор, сключен по реда на чл. 128 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Разрешаването за пребиваване и за работа на чуждестранни граждани на територията на зоната се извършва от администрацията на зоната.
Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 23 от 1991 г.)
Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)
Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 1991 г.)

Допълнителни разпоредби
§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Митническият контрол и митническият надзор в свободните зони се осъществяват при условията и по реда, определени в Закона за митниците и в правилника за неговото прилагане.
§ 2. (Отм. – ДВ, бр. 127 от 1998 г.).
§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) С акта за създаване на всяка свободна зона се одобрява и нейният правилник.
§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Спрямо стопанската дейност, осъществявана в свободните зони, не се прилагат особените разпоредби, установени за стопанската дейност в страната.

Заключителни разпоредби
§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Този правилник се издава на основание § 3 на заключителните разпоредби на Указ № 2242 от 14 юли 1987 г. за свободни зони.
§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) Приложението на правилника се възлага на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите, които дават указания по неговото прилагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ
(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 07.08.1998 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 89 ОТ 1998 Г.)
§ 8. В Указ № 2242 за свободни безмитни зони (обн., ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4 от 1989 г., бр. 84 от 1993 г. и бр. 26 от 1996 г.) навсякъде думите „свободни безмитни зони“ се заменят със „свободни зони“.
§ 14. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 1998 г.) Този закон влиза 1 януари 1999 г. и отменя:

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.